معرفی

مشخصات فردی

فاطمه مودب

نام - نام خانوادگی : فاطمه   مودب

پست الکترونیکی : fmoaddab@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : پرستاری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : پرستاری

محل خدمت : دانشکده پرستاری مامایی

مرتبه علمی : مربی

فاطمه مودب
فاطمه مودب

محل خدمت :
    دانشکده پرستاری مامایی
مرتبه علمی :
    مربی
^